Evropska komisija je 15. marta 2021.donijela prvi Strateški plan za Horizon Evropu, novi program Evropske unije  za istraživanje i inovacije vrijedan 95,5 milijardi eura.

Strateški plan novost je u programu Horizon Evropa, kojim  se utvrđuju strateške smjernice za usmjeravanje ulaganja u prve četiri godine njegovog sprovodjenja, kako bi istraživanja i inovacije u EU doprinijele ostvarivanju njegovih prioriteta, uključujući klimatski neutralnu i zelenu Evropu,  Evropu spremnu za digitalno doba i ekonomiju u interesu građana.

Evropska komisija je utvrdila  četiri strateške smjernice za ulaganja u istraživanje i inovacije u okviru Horizon Evropa za sljedeće četiri godine:

  • promovisanje otvorene strateške autonomije vođenjem razvoja ključnih digitalnih, razvojnih i novih tehnologija, sektora i vrijednosnih lanaca
  • obnova evropskih ekosistema i biodiverziteta i održivo upravljanje prirodnim resursima
  • digitalni put prema Europi kao prvom kružnom, klimatski neutralnoj i održivoj ekonomiji
  • stvaranje otpornijeg, uključivijeg i demokratskijeg evropskog društva.

Sve četiri smjernice temelje se na međunarodnoj saradnji jer je ona ključna za nošenje s globalnim izazovima.

Strateški plan takođe identifikuje evropska sufinansirana partnerstva i partnerstva za zajedničke programe i misije EU koje će biti podržane u okviru programa.Horizon Europe. Partnerstva će pokrivati važne oblasti kao što su energija, transport, biodiverzitet, zdravlje, hrana i ciklus, a dopunjavaće deset institucionalizovanih evropskih partnerstava koje je Komisija predložila u februaru 2021.

Misije EU će se baviti globalnim izazovima koji utiču na svakodnevni život, a njihovi ciljevi će biti ambiciozni i podsticajni, ali dostižni, poput borbe protiv raka, prilagođavanja klimatskim promjenama, zaštite okeana, zelenijih gradova i zdravlja zemljista i hrane. Koristeći niz različitih instrumenata  u disciplinama i oblastima politike EU, baviće se složenim pitanjima kroz istraživačke projekte, mjere politike, pa  i zakonodavne inicijative, navodi se u saopstenju Evropske komisije.

Više informacija dostupno ovdje https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1122

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu