1. jula 2019. na snagu su stupila nova pravila EU kojima se želi obezbijediti brže i djelotvornije rješavanje poreskih sporova medju državama clanicama, što ce preduzecima i pojedincima koji se suocavaju s problemom dvostrukog oporezivanja olakšati život i poslovanje te omoguciti vecu poresku sigurnost
Ovaj novi sistem pomoci ce u pronalasku rješenja za poreske sporove izmedju država clanica koji mogu proizaci iz tumacenja i primjene medjunarodnih sporazuma i konvencija kojima se predvidja ukidanje dvostrukog oporezivanja, navela je Evropska komisija u svom saopstenju.

Naime, procjene pokazuju da je trenutno u EU-u neriješeno 2000 takvih sporova, od kojih oko 900 traje duze od dvije godine.

Ovim ce se mehanizmom osigurati da preduzeca i gradjani mogu brže i efikasnije da rješavaju sporove povezane sa sporazumima o oporezivanju, posebno one koji se odnose na dvostruko oporezivanje, koje je velika prepreka za preduzeca i pojedince jer stvara nesigurnost, nepotrebne troškove i probleme s novcanim tokovima. Istovremeno  se novom direktivom uvodi veca transparentnost u pogledu poreskih sporova u EU-u.

Dvostruko oporezivanje nastaje kada dvije države ili više njih traže pravo na oporezivanje istog prihoda ili dobiti preduzeca ili osobe. To se, može dogoditi zbog neuskladjenosti nacionalnih propisa razlicitih jurisdikcija ili razlicitih tumacenja iste odredbe u bilateralnom poreskom ugovoru. Dosad je postojala samo multilateralna konvencija kojom se poreskim tijelima daje mogucnost da predaju spor na arbitražu, dok poreskii obveznik nije imao mogucnost da  sam zapocne taj postupak. Od poreskih se tijela isto tako trenutno ne zahtijeva da postignu konacni sporazum.

Kako navodi Evropska komisija, nova direktiva o mehanizmima rješavanja poreskih sporova trebala bi da pomogne boljem rješavanju poreskih sporova jer države clanice sada imati zakonsku obavezu donosenja konacne odluke.

Poreskii obveznici koji vode sporove koji proizlaze iz bilateralnih poreskih sporazuma ili konvencija kojima se predvidja ukidanje dvostrukog oporezivanja odsad mogu pokrenuti postupak medusobnog sporazumijevanja prema kojem doticne države clanice moraju riješiti spor mirnim putem u roku od dvije godine.
Ako se na kraju tog dvogodišnjeg perioda ne pronadje nikakvo rješenje, poreski obveznik može zatražiti osnivanje savjetodavni odbor koje ce donijeti mišljenje. Ako države clanice to ne ucine, poreski obveznik može pokrenuti postupak pred nacionalnim sudom i prisiliti ih na djelovanje.
Predvidjeno je da se savjetodavni odbor sastoji od tri nezvisna clana koje ce imenovati doticne države clanice i predstavnika relevantnih nadležnih tijela, koji u roku od šest mjeseci mora dostaviti mišljenje koje doticne države clanice moraju sprovesti, osim ako pristanu na drugo rješenje u roku od šest mjeseci nakon mišljenja.

Ako se odluka ne sprovede, poreski obveznik koji je prihvatio konacnu odluku i odrekao se svog prava na domace pravne lijekove u roku od 60 dana od obavjestenja može tražiti izvršenje njenog sprovodjenja pred nacionalnim sudovima. Države clanice obavezne su da obavijeste poreske obveznike i objave konacnu odluku ili njen sažetak.
Nova direktiva odnosi se na sve prigovore podnesene od 1. jula 2019. u vezi sa sporovima koji se odnose na dohodak ili kapital ostvaren u poreskoj godini koja pocinje 1. januara 2018. ili nakon toga.

Nadležna tijela mogu pristati i na primjenu direktive na svaku pritužbu podnesenu prije tog dana ili na prethodne poreske godine.

Više informacija ovdje. 

Izvor :Evropska komisija

Slika: Google Images