U Službenom listu Evropske unije, 28. novembra 2019.  godine, objavljene su Preporuke Suda Evropske unije namijenjene nacionalnim sudovima koje se odnose na pokretanje prethodnog postupka.

Propisan članom 19 (3) (b) Ugovora o Evropskoj uniji i članom 267 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije , prethodni postupak je osnovni mehanizam prava Evropske unije. Cilj prethodnog postupaka je da osigura ujednačeno tumačenje i primjenu ovog prava širom Unije, dajući sudovima država članica instrument koji im omogućava da se, u okviru prethodnog postupaka, obrate  Sudu pravde Evropske unije u vezi s tumačenjem prava Unije ili važenjem akata njeniih institucija, tijela, kancelarija i agencija.

Integralni tekst preporuka dostupan ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:380:FULL&from=EN

Slika: Google Images

Izvor: eur-lex.europa.eu/legal