Evropska komisija je 4.marta 2021. predstavila Strategiju o pravima osoba s invaliditetom za period 2021. – 2030. kako bi se osiguralo njihovo puno učešće u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima u EU i šire, u skladu s Ugovorom o finkcionisanju Evropske unije i Poveljom Evropske unije o osnovnim pravima, u kojima su jednakost i nediskriminacija afirmisani kao temelji politika EU.

Nova se strategija se nadovezuje na prethodnu, Evropsku strategiju za osobe s invaliditetom 2010. –2020. i doprinosi primjeni Evropskog stupa socijalnih prava, fokusira se na zapošljavanje i socijalne politike u Evropi. Strategijom se u državama članicama i na nivou EU podržava sprovođenje Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom.

Strategijom su utvrđene su ključne inicijative u okviru tri glavne teme:

prava u EU: osobe s invaliditetom imaju jednako pravo kao i svi drugi građani EU da se presele u drugu zemlju ili ucestvuju u političkom životu. Na osnovu iskustava prikupljenih u pilot-projektu koji je u toku u osam zemalja Evropska komisija će do kraja 2023. predložiti uvođenje evropske kartice za osobe s invaliditetom. To će omogućiti priznavanje invalidskog statusa među državama članicama EU-a, čime će se pomoći osobama s invaliditetom da ostvaruju svoje pravo slobodnog kretanja.

 samostalan život i autonomija: osobe s invaliditetom imaju pravo da žive samostalno neovisno i da samostalmo
biraju gdje i sa kim žele da žive. Kako bi podsticala samostalan život i uključivanje u društvo, Komisija će izraditi smjernice i pokrenuti inicijativu za poboljšavanje socijalnih usluga za osobe s invaliditetom.

 nediskriminacija i jednake mogućnosti: cilj je strategije zaštititi osobe s invaliditetom od svih oblika diskriminacije i nasilja te im osigurati jednake mogućnosti i dostupnost pravosuđa, obrazovanja, kulture, sporta i turizma. Jednak se pristup mora takođe garantuje za sve zdravstvene usluge i zapošljavanje.

Nemoguće je ucestovati u društvu ravnopravno s drugima ako vaše okruženje – fizičko ili virtualno – nije pristupačno. Zahvaljujući kvalitetnom pravnom okviru EU-a (npr. Europskom aktu o pristupačnosti, Direktivi o pristupačnosti interneta i propisima o pravima putnika) pristupačnost se poboljšala, međutim mnoga područja života još uvijek nisu obuhvaćena propisima EU, a postoje i razlike kad je riječ o pristupačnosti zgrada, javnih prostora i nekih vrsta prevoza, objavila je Komisija i najavila da će 2022. pokrenuti evropski resursni centar „AccessibleEU” (pristupačan EU) kako bi izgradila bazu znanja s informacijama i primjerima dobre prakse u oblasti pristupačnosti u različitim sektorima.

Više informacija ovdje
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu