Danas, 31. jula 2019. stupila  su na snagu ažurirana pravila kojima se uklanjaju preostale prepreke prekograničnoj distribuciji investicionih fondova u EU-u, navodi se u današnjem Saopštenju Komisije.   Riječ je  o Uredbi  (EU) 2019/1156 Evropskog parlamenta i Savjeta od 20. juna  2019. o olakšavanju prekogranične distribucije subjekata za zajednička ulaganja i izmjeni uredbi (EU) br. 345/2013, (EU) br. 346/2013 i (EU) br. 1286/2014 i Direktivi (EU) 2019/1160 Evropskog parlamenta i Savjeta od 20. juna 2019. o izmjeni direktiva 2009/65/EZ i 2011/61/EU u pogledu prekogranične distribucije subjekata za zajednička ulaganja, kojima se dopunjuje i mijenja postojeće zakonodavstvo EU-a o olakšavanju prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja.

Zahvaljujući pravilima Evropskog parlamenta i Savjeta  Evropske unije pojednostavnjuje se, ubrzava i pojeftinjuje prekogranična distribucija, povećavaju se mogućnosti za ulagače i održava visoki nivo zaštite, a  ulagačima se nudi veći izbor i bolja vrijednost. Ažurirana pravila dio su Komisijinog  Akcijskog plana za uniju tržišta kapitala kojim se želi uspostaviti istinsko jedinstveno tržište kapitala širom EU-a i ponuditi više prilika za ulaganje građanima EU-a.

Integrani tekst Uredbe dostupan ovdje .

Test Direktive dostupan ovdje.

 

Izvor:  Evropska komisija

Slika: Google Images