Evropski revizorski sud obavijestio je da je upravo objavljen tematski izvještaj br. 2/2018 „Operativna efikasnost Evropske centralne banke u upravljanju kriznim situacijama u bankama”.
U sklopu uspostavljanja jedinstvenog nadzornog mehanizma, Evropska centralna banka preuzela je 2014. odgovornost za nadzor nad bankama, sa zadatkom da u tom pogledu doprinese sigurnosti i stabilnosti bankarskog sistema. Približno 120 bankarskih grupa u europodručju pod direktnim je nadzorom Evropske centalne banke, dok nadzor nad ostalim bankarskim grupama obavljaju nacionalna nadzorna tijela u bliskoj saradnji s Evropskom cent

ralnom bankom . Ovom se revizijom procijenila operativna efikasnost Evropske centralne banke u upravljanju jednim specifičnim nadzornim zadatkom: upravljanjem kriznim situacijama. Sud je utvrdio da je Evropska centralna banka uspostavila pouzdan okvir za upravljanje kriznim situacijama. Međutim, postoje određeni nedostaci u načinu na koji je taj okvir uređen i  indikacije neefikasnih  primjena koje je potrebno otkloniti.
Sud je iznio niz preporuka koje se odnose na bolje korišcenje procjenama planova oporavka, izradu operativnih smjernica za aktivnosti upravljanja kriznim situacijama i poboljšanje sistema za izvještavanje o upravljanju.

Dokument možete pregledati ili preuzeti na internetskim stranicama Evropskog revizorskog suda: http://eca.europa.eu.